Print Print

Xử lý nước thải

Xử lí nước thải chuyên xu ly nuoc thai cong nghiep

 

Xử lí nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải và nước thải hộ gia đình tức là bao gồm cả dòng chảy bề mặt (dòng thải), gia dụng, thương mại và cơ quan.Bao gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm có nguồn gốc vật lý, hóa học và sinh học. Mục tiêu của xu ly nuoc thai là để tạo ra một dòng chất thải dạng lỏng an toàn với môi trường (hoặc xử lý nước thải) và chất thải rắn (hoặc xử lý bùn) phù hợp để xử lý hoặc tái sử dụng (thường là phân bón cho nông nghiệp).

 

Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp:

 


Bể ủ bùn : Được lưu giữ trongg bể nén bùn và được cô đặc, giảm thể tích, hút bỏ định kì. Cuối cung nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩnQCVN 40:2011/BTNMT